“Olainfarm” saņem sertifikātu atbilstoši ISO 14001 prasībām

Šodien preses konferences laikā a/s „Olainfarm“ vadība svinīgi saņēma sertifikātu atbilstoši vides vadības standarta ISO 14001:2004 prasībām. Apstiprinājums a/s “Olainfarm” vadības sistēmas atbilstībai minētajam standartam stājies spēkā 2007. gada 17. aprīlī un to izsniegusi starptautiskā sertifikācijas organizācija “Bureau Veritas Certification”.

Atbilstība ISO 14001:2004 prasībām apliecina a/s “Olainfarm” spēju garantēt drošu, efektīvu un vienlaikus videi nekaitīgu gatavo zāļu formu un ķīmisko produktu ražošanu. Kopš 2001. gada šī ir jau trešā reize, kad a/s „Olainfarm“ ir ieguvusi sertifikātu atbilstoši ISO 14001 standartam „Vides pārvaldības sistēma“.

”Olainfarm” ir būtiski būt videi draudzīgam un tehnoloģiski progresīvam medikamentu un farmaceitiski ķīmisko vielu ražotājam. Uzņēmuma biznesa attīstība notiek kopsolī ar Eiropas Savienības vides prasībām. Papildus investīcijām jaunu produktu izstrādē un esošo uzlabošanā, ražotņu izveidē un rekonstrukcijā, mārketinga aktivitāšu veicināšanā, mēs monitorējam un analizējam to, kā uzņēmuma straujā attīstība, kas rezultējas apgrozījuma pieaugumā par vidēji 30% gadā, ietekmē apkārtējo vidi. Tuvāko piecu gadu laikā vides investīcijās vien „Olainfarm“ plāno ieguldīt vairāk nekā 2,5 miljonus latu,“ stāsta a/s „Olainfarm“ valdes priekšsēdētāja vietniece Jeļena Borcova.

Vides vadības sistēma a/s “Olainfarm” tiek attīstīta nepārtraukti - gan saistībā ar jaunākajām Eiropas Savienības vides likumdošanas normām, gan  ar jauniem tehnoloģiskajiem procesiem pašā uzņēmumā. A/s “Olainfarm” īstenotās vides pārvaldības iniciatīvas ietver tehnoloģiju attīstīšanas programmu, vides aizsardzības pasākumus, šķīdinātāju reģenerācijas un otrreizējās izmantošanas programmu, bīstamo vielu aizvietošanas programmu, izejvielu taupīšanas pasākumus, kā arī darbinieku izglītošanas iniciatīvas un dalību sabiedriskajās organizācijās.

Vides ministrs Raimonds Vējonis, šodien apmeklējot a/s „Olainfarm“, atzinīgi novērtēja uzņēmuma paveikto vides pārvaldības uzlabošanā. „“Olainfarm“ sasniegumi šajā jomā ir mūsdienīgas, tālredzīgas un atbildīgas rīcības paraugs,“ teica ministrs. R. Vējonis arī pauda gandarījumu par to, ka šogad tiks sākts Vides ministrijas iniciētais, ar ES Kohēzijas fonda un „Olainfarm“ līdzfinansējumu atbalstītais, Olaines bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts. Tā ietvaros līdz 2010. gadam tiks veikta bīstamo atkritumu izgāztuves sanācija un gruntsūdeņu attīrīšana.

A/s „Olainfarm“ īsteno tādus vides aizsardzības pasākumus kā vispusīgu vides stāvokļa monitoringu, zāļu putekļu savākšanu gatavo zāļu formu cehā, energoresursu ekonomēšanu un atkritumu šķirošanu. Šķīdinātāju reģenerācijas un otrreizējās izmantošanas ietvaros uzņēmums ik gadu ietaupa aptuveni 2 miljonus latu. Savlaicīgi gatavojoties REACH regulas ieviešanai, a/s „Olainfarm“ jau 2006. gadā uzsāka bīstamo vielu aizvietošanas un to izmantošanas samazināšanas programmu. Tās ietvaros uzņēmums ir samazinājis benzola lietošanu medikamentu ražošanā un atteicies no acetona un metilēnhlorīda izmantošanas zāļu apvalkošanā.

Tuvāko piecu gadu laikā a/s “Olainfarm” vides pārvaldības sistēmas uzlabošanai tiks īstenoti vairāki vērienīgi projekti. Būtiskākie no tiem ir integrētas risku vadības sistēmas ieviešana, apvienojot vienotā novērtējuma sistēmā produktu kvalitātes, finanšu, vides, darba aizsardzības un darba drošības  un industriālos riskus, jaunu tehnoloģiju ieviešana un ražotņu rekonstrukcija, kā arī rūpnīcas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija, kurā vien plānots investēt aptuveni  divus miljonus latu. Šobrīd a/s „Olainfarm“ strādā pie aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas iecirkņa izveides, katlumājas paplašināšanas projekta, kā arī plāno tuvāko gadu laikā rekonstruēt uzņēmuma noliktavas un izveidot ampulu ražotni, kuras celtniecībai uzņēmums šobrīd piesaista līdzekļus, emitējot 4 miljonus akciju.

A/s “Olainfarm” atbilstoši starptautiskā vides pārvaldības standarta ISO 14001 prasībām tika sertificēta jau 2001. gadā. 2005. un 2006. gadā tika pilnveidota a/s “Olainfarm” vides pārvaldības sistēma saskaņā ar ISO 14001:2004 prasībām, izveidojot Vides aizsardzības daļu, apmācot tās darbiniekus kvalitātes vadības, Labas ražošanas prakses audita un vides pārvaldības sistēmās, izveidojot jaunu vides aspektu, vides risku un atbilstības normatīvajiem aktiem novērtēšanas procedūru, kā arī identificējot sadarbības partneru prasības vides aizsardzības jomā.

Starptautiskā vides pārvaldības standarta ieviešana balstās uz brīvprātības principiem un ISO 14001 mērķis ir efektīvas vides vadības sistēmas izveide uzņēmumā. Sertifikāts apliecina, ka uzņēmums veic sistemātisku un plānveidīgu vides jautājumu risināšanu un atbilst augstiem vides standartiem.

A/s „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 35 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd a/s „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 30 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, NVS valstīm, Skandināvijas un Rietumeiropas valstīm, ASV, Āzijas valstīm.

24.05.2007

Olainfarm

BackTop
Aforisms
Dabas likumu nezināšana neatbrīvo no alimentiem...