- - - Pētījumi - - -
Ir noslēdzies Latvijas Organiskās sintēzes institūta veiktais un Eiropas Sociālā fonda finansētais pētījums par kvalitatīva darbaspēka pieejamību ķīmisko vielu un farmācijas nozarē Latvijā.

Ķīmijas un farmācijas nozares eksperti, darba devēji un speciālisti uzsver, ka uzņēmumu sadarbība ar pētniecības iestādēm un augstskolām nodrošinātu kvalificētāka darbaspēka sagatavošanu, bet par būtiskākajām nozares problēmām atzīst nepilnības izglītības sistēmā, esošā darbaspēka novecošanos un lielas daļas spējīgāko speciālistu izceļošanu no Latvijas.

Ķīmijas un farmācijas nozares darba devēji un eksperti norāda uz nozīmīgām problēmām nozares izglītībā un atzīmē, ka uzņēmumu sadarbība ar pētniecības iestādēm un augstskolām nodrošinātu kvalificētāka darbaspēka sagatavošanu.

Aptuveni 1/3 aptaujāto nozares darba devēju un ekspertu novērtējuši, ka Latvijā sagatavoto ķīmijas un farmācijas nozares speciālistu iegūtās zināšanas neatbilst darba tirgus prasībām. Galvenās izglītības problēmas nozarē, pēc darba devēju novērtējuma, ir: ‘studentiem trūkst praktisko iemaņu, prakses’, ‘augstskolās trūkst pasniedzēju’, ‘augstskolās ir novecojusi materiāli tehniskā bāze’ un ‘augstskolu mācību programmas ir novecojušas’. Analizējot problēmas nozares izglītībā, darba devēji un eksperti norāda uz problēmām gan vidējās, gan augstākās izglītības posmos: vidējā izglītībā tiek kritizēta skolēniem dotā iespēja brīvi izvēlēties mācību priekšmetus (kā sekas ir mazs to skolēnu skaits, kuri izvēlas apgūt eksaktās zināšanas), augstākajā izglītībā tiek kritizētas novecojušās mācību programmas, to neatbilstība darba tirgus prasībām, kā arī ierobežotās iespējas studentiem praktizēties studiju laikā.

Izlīdzināts atalgojuma līmenis Latvijā, iespējas iekļauties starptautiskajā nozares apritē un tehniskās iespējas strādāt nozarē ir galvenie faktori, kas var sekmēt no Latvijas izceļojušo ķīmijas un farmācijas nozares speciālistu atgriešanos, kā arī atturēt speciālistus no turpmākas izceļošanas.

Vairāk kā 1/3 aptaujāto darba devēju novērtējuši, ka nozarē šobrīd novērojama spējīgāko speciālistu aizplūšana uz ārvalstīm un 10% uzskata, ka tas ir iemesls kvalificēta darbaspēka trūkumam nozarē. Migrācijas gadījumu analīze liecina, ka galvenais izceļošanas motīvs ir iespējas studēt savām vēlmēm atbilstošā kvalitātē. Līdz ar to galvenais migrācijas mērķis ir studijas. To jauno speciālistu vidū, kuri izceļojuši pēdējo gadu laikā vai plāno izceļot tuvākajā nākotnē nereti kā migrācijas mērķis tiek minēta arī nodarbinātība ārvalstu darba tirgū, jo vietējais darba tirgus tiek vērtēts kā pārāk šaurs un neaktīvs. Izvēle par palikšanu uz dzīvi ārvalstīs visbiežāk tikusi izdarīta jau atrodoties ārpus Latvijas. Un izvēles pamatā bijusi to profesionālo un akadēmisko iespēju apzināšanās, kādas sniedz darba tirgus konkrētajā valstī, kā arī ar Latvijas iespējām nesalīdzināmi augstāks atalgojuma līmenis. Lielākajā daļā to gadījumu, kad speciālisti atgriezušies Latvijā, kā iemesli tiek minēti personīgi apsvērumi: Latvijā palikusī ģimene, specifiski ģimenes apstākļi, vēlme dzīvot latviskā vidē, vēlme, lai bērni augtu un skolotos Latvijā u.tml.

Analizējot faktorus, kas varētu sekmēt speciālistu atgriešanos dzimtenē vai demotivēt migrēt, kā galvenie tiek izdalīti: ar iespējām citās valstīs izlīdzināts atalgojuma līmenis Latvijā, iespējas iekļauties starptautiskajā nozares apritē (doties uz konferencēm, kontaktēties ar pasaules līmeņa speciālistiem u.tml.) un tehniskās iespējas strādāt nozarē (atbilstoša līmeņa infrastruktūra, lai varētu realizēt sev interesantus projektus).

Aktuālākās ķīmisko vielu un farmācijas nozares uzņēmumu ikdienas darba problēmas rada kvalificēta darbaspēka un apgrozāmo līdzekļu trūkums. Būtiska problēma ir novērojamā nozares speciālistu novecošanās.

Par aktuālākajām problēmām ķīmisko vielu un farmācijas nozares uzņēmumu ikdienas darbā aptaujātie atzinuši ‘kvalificēta darbaspēka’ un ‘apgrozāmo līdzekļu” trūkumu. Tiek atzīmēts, ka viena no būtiskām problēmām nozarē šobrīd ir novērojamā speciālistu sastāva novecošanās. Kopš 2004. gada gandrīz nemainīgi 40% no nozares personāla pārstāv vecuma grupu 50 un vairāk gadu.
Ievērojama daļa aptaujāto uzskata tāpat atzīst, ka ķīmijas un farmācijas nozares prestižs sabiedrībā kopumā šobrīd ir zems, kā galvenos iemeslus minot informācijas trūkumu sabiedrībā par nozari un zemo atalgojuma līmeni.

 
 Statistikas datu būtiskākie rādītāji

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, kopējais nozarē strādājošo skaits ir 8509 cilvēku: visvairāk nodarbināto ir plastmasas izstrādājumu ražošanā, farmaceitisko, medicīnisko un fotoķīmisko preparātu ražošanā, kā arī ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošanā. Statistikas dati liecina, ka ķīmiķu un farmaceitu profesiju grupās nodarbināto skaits pēdējo piecu gadu laikā kopumā saglabājies vienmērīgs.
Darbaspēka apsekojuma informācija rāda, ka Latvijā ķīmiskajā rūpniecībā lielākā daļa uzņēmumu attiecināmi uz vidējo un mazo uzņēmējdarbības veidu – vidējais nodarbināto skaits nozares uzņēmumos ir 26 cilvēki. Ievērojami lielāks vidējais strādājošo skaits (70) ir farmaceitisko, medicīnisko un fotoķīmisko preparātu ražošanas jomā. Visvairāk nozares uzņēmumu nodarbina ķīmiķus un ķīmijas inženierus. Pieprasīti ir arī farmaceiti un ķīmijas speciālisti. Pēdējo trīs gadu laikā kopējais aptaujātajos uzņēmumos nodarbināto ķīmijas un farmācijas speciālistu skaits pieaudzis par aptuveni 10%. Visvairāk audzis pieprasījums pēc farmaceitiem un ķīmijas speciālistiem. Šobrīd aptuveni 40% nozares uzņēmumu ir vakances ķīmijas speciālistiem. Galvenās problēmas aizpildot brīvās ķīmijas un farmācijas speciālistu vakances ir ‘darba pieredzes trūkums pretendentiem attiecīgajā nozarē’, ‘pretendentu prasītais pārāk augstais atalgojums’, ‘pretendentu izglītības neatbilstība uzņēmuma vajadzībām, prasībām’, kā arī ‘pretendentu nepietiekamās svešvalodu zināšanas’.
Darba algu pieauguma dati liecina, ka 2006. gada darba samaksa attiecībā pret 2004. gada darbu samaksu nozarē ir pieaugusi vidēji par 51%. Visstraujākais algu pieaugums bijis ķīmiķu un ķīmijas inženieru profesiju grupās. Prognozējot iespējamos darba algas pieauguma tempus tuvākajos gados, nozares darba devēji novērtē, ka 2008. gadā nozares speciālistu algas būs par aptuveni 30% lielākas kā 2006. gadā.

Uzziņai:
2006. gada 18. maijā Organiskās sintēzes institūts parakstīja līgumu ar Eiropas Sociālā fonda otrā līmeņa starpniekinstitūciju – Nodarbinātības valsts aģentūru – par projekta "Darba tirgus vajadzību analīze un ieteicamo pasākumu apkopojums kvalitatīva darbaspēka pieejamības veicināšanai ķīmisko vielu un farmācijas nozarē" ieviešanu.

 Projekta mērķis bija nodrošināt analītisko bāzi pamatotu lēmumu pieņemšanai visos līmeņos un izstrādāt veicamo pasākumu apkopojumu darbaspēka kvalitātes un pieejamības paaugstināšanai ķīmisko vielu un farmācijas nozarē.

Par papildus informāciju interesēties:
Pētījuma pasūtītājs – Organiskās sintēzes institūts – Dace Kārkle (e-pasts: dacek@osi.lv; tālr.: 7801875);
Pētījuma veicējs – Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija – Anna Selecka (e-pasts: selecka@laboratory.lv ; tālr.: 7357363).

18.04.2007

BackTop
Aforisms
Es neticu sievietēm, jo kā gan var ticēt kādam, kurš regulāri asiņo, bet nemirst???