LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS ĀRSTNIECĪBAS DEPARTAMENTS

Ārstniecības departamenta struktūra

Labklājības ministrijas Ārstniecības departaments ir ministrijas struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir vienolas valsts politikas izstrāde un realizācija veselības aprūpes jomā, it īpaši ārstniecībā.

Ārstniecības departamenta funkcijas

• sniedz priekšlikumus labklājības ministram un veselības valsts ministram ārstnieciskās palīdzības un veselības aprūpes valsts politikas veidošanai;
• izvērtē un sagatavo izstrādāšanai valsts apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu atbilstoši apstiprinātam valsts budžetam;
• izstrādā likumu un citu normatīvo aktu projektus veselības aprūpes valsts politikas ārstniecībā īstenošanai, atbilstīgi Eiropas kopienas normatīvo aktu prasībām;
• veic ārstniecības pārraudzību un ārstnieciskās palīdzības procesa koordināciju valstī;
• kontrolē departamenta pakļautībā esošo specializēto centru un pārziņā esošo valsts uzņēmumu darbības atbilstību veselības aprūpes valsts politikai ārstniecībā un valsts veselības aprūpes attīstības stratēģijai;
apkopo un sagatavo iesniegšanai veselības valsts ministram valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu iesniegtos valsts investīciju un ārvalstu tehniskās palīdzības projektus atbilstoši Labklājības ministrijas prioritātēm veselības aprūpes jomā;
• pārrauga apstiprinātās ārstniecības sektora valsts investīciju programmas un to ietvaros finansēto kredītprojektu realizāciju;
• katru gadu izstrādā, sagatavo un apkopo priekšlikumus par nepieciešamo finansu līdzekļu apjomu valsts budžeta programmā "Veselības aprūpe" un tās apakšprogrammās;
• nosaka ārstniecības pakalpojumu apmaksas apmēru un apjomu pēc Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras centrālā fonda priekšlikuma;
• pārrauga sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošinājumu;
• pārrauga ārstniecības iestāžu sertifikācijas kārtību un izstrādā obligātas prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, kā arī novērtē ārstniecības iestāžu sertifikācijas iestāžu kompetenci un organizē to pilnvarošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
• veido un aktualizē ārstniecības iestāžu sertifikācijas iestāžu reģistru;
• uzrauga sertificēto ārstniecības iestāžu reģistru veidošanu un
aktualizāciju;
• nosaka kārtību, kādā veidojami un uzturami ārstniecības iestāžu reģistri;
• nosaka kārtību, kādā veidojami un uzturami pacientu un ar noteiktām slimībām slimojošu slimnieku reģistri;
• pārzina ārstniecībā statistikas valsts programmas un vienotas datu komunikācijas sistēmas dienestu;
• nosaka un pārrauga medicīnisko ierīču reģistrācijas kārtību;
• normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprina jaunās ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas; nosaka valsts pasūtījuma apjomu Latvijai nepieciešamo speciālistu ar augstāko un profesionālo medicīnisko izglītību sagatavošanā, norādot tā sadalījumu pa medicīniskās izglītības iestādēm un noteiktām specialitātēm;
• pēc Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras centrālā fonda priekšlikuma nosaka valsts pasūtījuma apjomu ārstniecības personu pēcdiploma apmācībā, norādot tā sadalījumu pa noteiktām specialitātēm;
• pārrauga ārstniecības personu reģistrāciju, sertifikāciju un resertifikāciju, kā arī sertifikātu izsniegšanu ārstnieciskajās un diagnostiskajās metodēs;
• sagatavo iesniegšanai Labklājības ministrijas Darba departamentā priekšlikumus par papildinājumiem ārstniecības personu profesiju nosaukumos Ministru kabineta apstiprinātā Latvijas Republikas profesiju klasifikatorā;
• nosaka ārstniecības personu specialitāšu sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs, papildspecialitātēs un iesniedz to apstiprināšanai veselības valsts ministram;
• izskata ārstniecības personu profesionālo biedrību izstrādātos ārstniecības personu specialitāšu nolikumus un iesniedz tos apstiprināšanai veselības valsts ministram;
• pārstāv Labklājības ministrijas intereses Eiropas padomes Veselības komitejā un Eiropas padomes Bioētikas komitejā;
• pārrauga un koordinē starpvalstu sadarbību ārstniecības jomā;
• veic dokumentācijas analīzi humānās palīdzības kravu saturam, kurās ietilpst medicīnas preces;
• izpilda noteiktus Saeimas un Ministru kabineta uzdevumus, kā arī labklājības ministra, veselības valsts ministra un Labklājības ministrijas valsts sekretāra un valsts sekretāra vietnieka veselības aizsardzības jautājumos rīkojumus.

Ārstniecības departamenta pakļautībā un pārzina esošas institūcijas

Adreses un tālruņus skat. kataloga alfabētiskajā daļā Aģentūras
• Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra
• Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra Inspekcija
• Medicīnas aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija
Medicīnas iekārtu bāze
• Valsts rezervju Centrālā medicīnas iekārtu bāze Mācību iestādes
• Daugavpils medicīnas skola
• Latvijas Medicīnas akadēmija
• Latvijas Medicīnas akadēmijas Stomatoloģijas institūts
• Latvijas Medicīnas akadēmijas Sabiedrības veselības skola
• Liepājas medicīnas skola
• Medicīnas profesionālās izglītības centrs
• Paula Strādina Rīgas 2. medicīnas skola
• Rīgas 1. medicīnas skola
• Rīgas 5. medicīnas skola
• Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skola Zinātniskās pētniecības institūti
• Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts
• Latvijas Kardioloģijas institūts Bibliotēka
• Medicīnas zinātniskā bibliotēka Muzejs
• Paula Strādina medicīnas vēstures muzejs Centri
• Diagnostikas centrs
• Katastrofu medicīnas centrs
• Latvijas Infektoloģijas centrs
• Latvijas Onkoloģijas centrs
• Narkoloģijas centrs
• Patoloģijas centrs
• Psihiatrijas centrs
• Seksuāli transmisīvo un ādas slimību centrs
• Sporta medicīnas centrs
• Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrs
• Valsts asinsdonoru centrs
• Valsts ārstniecības centrs "Rīgas Jūrmala"
• Valsts ģimenes veselības centrs
• Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
• Valsts zobārstniecības centrs
Rehabilitācijas centri un rehabilitācijas slimnīcas
• Daugavpils psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācijas uzņēmums
• Kurzemes novada rehabilitācijas centrs "Tērvete"
• Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna"
• Rehabilitācijas slimnīca "Baltezers"
• Rehabilitācijas slimnīca "Krimulda"
• Rehabilitācijas slimnīca "Ogre"
• Rehabilitācijas slimnīca "Saulkrasti"
• Rindzeles narkomānu rehabilitācijas centrs
• Rīgas narkomānijas slimnieku rehabilitācijas centrs
• Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācijas uzņēmums
• Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"
• Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne" Slimnīcas
• Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
• Balvu tuberkulozes slimnīca
• Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
• Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"
• Bērnu slimnīca "Gaiļezers"
• Cēsu tuberkulozes slimnīca
• Daugavpils onkoloģiskā slimnīca
• Daugavpils narkoloģiskā slimnīca
• Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca
• Dzelzceļa slimnīca "Biķernieki"
• Jelgavas narkoloģiskā slimnīca
• Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca "Ģintermuiža"
• Jēkabpils tuberkulozes slimnīca
• Liepājas onkoloģiskā slimnīca
• Liepājas narkoloģiskā slimnīca
• Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīca
• Neirožu stacionārs
• Paula Strādina klīniskā universitātes slimnīca
• Rēzeknes tuberkulozes slimnīca
• Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca
• Slimnīca "Linezers"
• Straupes narkoloģiskā slimnīca
• Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca
• Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
• Tuberkulozes slimnīca "Ceplīši"
• Tuberkulozes slimnīca "Lielbērze"
• Valsts slimnīca "Leprozorijs"
• Vecpiebalgas psihoneiroloģiskā slimnīca