LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS FARMĀCIJAS DEPARTAMENTS
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS FARMĀCIJAS DEPARTAMENTS

Farmācijas departamenta struktūra

Farmācijas departaments ir Labklājības ministrijas struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir vienotas valsts politikas izstrāde un realizācija farmācijas un narkotiku legālās aprites jomā, nodrošinot patērētāja tiesību aizsardzību.

Farmācijas departamenta funkcijas

Farmācijas departaments:
• izstrādā farmācijas attīstības galvenos virzienus un pamatprincipus;
• koordinē un īsteno valsts politiku farmācijas jomā;
• izstrādā un noteiktā kārtībā apstiprina farmaceitisko darbību regulējošos normatīvos aktus;
• atbilstoši savai kompetencei nodrošina farmācijas nozares uzraudzību un farmaceitiskās darbības licencēšanu;
• veicina farmakoepidemioloģijas, farmakoekonomikas, farmaceitiskās aprūpes, zāļu monitoringa, zāļu un farmaceitisko produktu kontroles, reģistrācijas, novērtēšanas pilnveidošanu un attīstību, kā arī farmaceitiskās informācijas apriti;
• Latvijas Republikas narkotiku kontroles sistēmas ietvaros īsteno valsts politiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem narkotiku, psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites jomā.